การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567

ค่าโอนรถยนต์ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนรถยนต์

 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถยนต์ 1% ของราคาประเมินรถยนต์ โดยรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ราคาประเมินจะเท่ากับราคาซื้อขาย แต่สูงสุดไม่เกินราคาตามตารางของกรมสรรพสามิต ส่วนรถกระบะ ที่นั่งตอนท้ายมีขนาดมากกว่า 2 แถว หรือมีที่นั่งมากกว่า 5 ที่นั่ง หรือรถยนต์นั่งทั่วไปที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้าง ราคาประเมินจะได้จากราคาซื้อขายหรือราคาคู่ขนาน
 • ค่าอากรแสตมป์สำหรับการโอนรถยนต์ จะคำนวณจากราคาหน้าสัญญาตามสัญญาซื้อขายรถยนต์ โดยอากรแสตมป์มีอัตรา 0.5% ของราคาซื้อขาย ยกต้วอย่างเช่น เราซื้อรถราคา 500,000 บาท ก็ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 500,000 x 0.5% = 2,500 บาท
 1. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการโอนรถยนต์

 • ค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถยนต์ หากรถยนต์มีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถยนต์ และรับใบรับรองจากกรมการขนส่ง
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์เมื่อโอนกรรมสิทธิ์
 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถยนต์ไปที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทางและขนาดของรถยนต์

รวมแล้วค่าโอนรถยนต์โดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 2,000-5,000 บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของรถยนต์ด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถยนต์

1.เล่มทะเบียนรถ (ต้องลงลายมือชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนแล้ว)

2.สำเนาบัตรประชาชน (กรณีนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สัญญาซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

5.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีผู้โอนและ/หรือผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (เช่น โอนลอย)

6.สำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)

ทั้งนี้ การโอนทุกประเภทต้องนำรถยนต์เข้าตรวจสอบสภาพก่อนยื่นเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก

การโอนรถข้ามจังหวัด

สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่หรือจังหวัดที่ต้องการนำรถไปใช้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สัญญาซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

5. แบบคำขอโอนและรับโอน โดยกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว

6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีผู้โอนและ/หรือผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

ขั้นตอน ช่องทางการโอนรถ

สามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่ผู้โอนมีที่อยู่ในเล่มทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้ หากต้องการใช้เลขทะเบียนเดิมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนนี้ได้ทันที รอดำเนินการประมาณ 3 วัน เจ้าหน้าที่จะนัดให้นำรถเข้ามาตรวจสภาพที่สำนักงาน

กรณีไม่ได้ใช้เลขทะเบียนเดิม เจ้าหน้าที่จะทำการถอดป้ายทะเบียนเดิมออกและในวันรับเล่มทะเบียนให้เตรียมเอกสารมาอีก 1 ชุด ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีชื่อผู้ครอบครองเป็นนิติบุคคล)

4. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ของผู้โอนและผู้รับโอน

5. ใบคำขอโอนรถและรับรถ

ทั้งนี้ เมื่อมีการซื้อ-ขายรถ ผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์โดยแจ้งต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญา หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดมีค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์

1. โอนรถมอเตอร์ไซค์ที่ ตรอ. กี่บาท?

สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) แต่ละที่มีค่าบริการโอนรถให้แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้น 1,000 บาท

2. โอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไหน?

กรมขนส่งทางบกที่จังหวัดตามป้ายทะเบียน หากต้องโอนรถข้ามจังหวัด สามารถทำเรื่องได้ที่กรมขนส่งทางบกจังหวัดปลายทาง

3. โอนเล่มรถมอไซค์ใช้เวลากี่วันได้เล่ม?

โอนรถมอเตอร์ไซค์จังหวัดเดียวกัน ใช้เวลาภายใน 1 วัน

โอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด ดำเนินเรื่อง 3 วันทำการ รับป้ายทะเบียนใหม่ภายใน 15 วัน

4. โอนเล่มเขียวกี่บาท?

กรณีเล่มทะเบียนเก่าหรือชำรุดฉีกขาด มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนเล่มใหม่ 100 บาท

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ ฉบับอัปเดต 2567 ทั้งเอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่เรานำมาฝากกัน จะเห็นได้ว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ยากเลย หากมีการศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก็สามารถโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ มอเตอร์ไซค์ได้อย่างราบรื่น และเมื่อรถมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อของเราแล้ว ก็สามารถขับขี่หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ ไร้กังวล

tag

 • โอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ มอเตอร์ไซค์ กี่บาท
 • ค่าโอนรถมอไซค์ 2567 กี่บาท
 • โอนรถมอเตอร์ไซค์ที่ ตรอ.กี่บาท
 • โอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ กี่บาท 2567

11 thoughts on “การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567

 1. ช่างซ่อมเก่า says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== =========== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 =========== โอ้โห! ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าค่าโอนรถมันแพงขนาดนี้

 2. นักกฎหมายหนุ่ม says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== บทความนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก แต่ผมคิดว่าค่าธรรมเนียมการโอนรถควรจะถูกกว่านี้นะ เพราะมันเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับคนทั่วไป

 3. คนขับรถเมล์ says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== 5555555555555

 4. นักบัญชีสาว says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== น่าจะดีกว่านี้ถ้าบทความนี้มีการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนรถด้วยนะ

 5. โปรแกรมเมอร์หัวใส says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== โอ้โห! ราคาโอนรถแพงจังเลยอ่ะ

 6. คนซื่อบื้อ says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== ไรวะเนี่ย

 7. นักการตลาดฉลาด says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== บทความนี้เขียนได้ดีมากเลยครับ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 8. นักโหราศาสตร์ผู้ลึกลับ says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== ดวงดาวบอกว่าค่าโอนรถจะแพงขึ้นในอนาคตอันใกล้

 9. หมอดูสาวสวย says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== ไพ่บอกว่าคุณจะโชคดีเรื่องการโอนรถ

 10. นักวิจัยช่างสงสัย says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== ฉันอยากรู้จังว่าทำไมค่าธรรมเนียมการโอนรถถึงแพงจัง

 11. นักเขียนขี้เกียจ says:

  ===== การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ 2567 ===== ขี้เกียจอ่านอ่ะ

Comments are closed.